🍱સામુદ્રી ચોરાફળી
& સ્ટીમ ઢોકળાં

✅આપના શુભ પ્રસંગે
તેમજ રીટેલ & હોલસેલ ભાવે મળશે
🛵Swigy and zomato
Available

📲કોન્ટેક્ટ ઃ૯૫૩૭૬ ૨૦૩૫૬
(નીતાબેન વી. સાયાણી)

LICENCE NUMBER:20719019000309

Opening Hours

Monday

4:00PM TO 11:00PM

Tuesday

4:00PM TO 11:00PM

Wednesday

4:00PM TO 11:00PM

Thursday

4:00PM TO 11:00PM

Friday

4:00PM TO 11:00PM

Saturday

4:00PM TO 11:00PM

Sunday

4:00PM TO 11:00PM

Address

Our Address:

OPP.KALYAN SCHOOL NEAR NAGRAIK BANK HANUMANMADHI CHOWK RAIYA ROAD RAJKOT

Telephone:
Email:

-

Web:

-